دکتر رحمت صادقی رئیس دانشگاه کردستان طی حکمی دکتر علی مرادیان را با توجه به تجارب ارزنده، دلسوزی و توانمندی های علمی-اجرایی بعنوان سرپرست دانشکده بیجار منصوب نمود.


 


💠 دانشكده مهندسى و علوم پايه بيجار گروس

🔗https://instagram.com/FSEB_ir
🔗https://t.me/FSEB_ir
🔗http://www.FSEB.ir