دانشكده مهندسى و علوم پايه بيجار در نظر دارد، جهت تهيه و طبخ غذا در سال تحصيلى در سال ١٤٠١ - -١٤٠٢ در دو ترم مناقصه برگزار نمايد. 

لذا كسانى كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند با ارائه جواز كسب جهت دريافت برگه استعلام قيمت به واحد مالى مراجعه نمايند.

فرصت دريافت برگه و پاسخگويى استعلام تا پايان وقت ادارى مورخه 1401/06/19 مى باشد
شماره تماس: 38239096

دانشكده مهندسى و علوم پايه بيجارگروس

🔗https://instagram.com/FSEB_ir
🔗https://t.me/FSEB_ir
🔗http://www.FSEB.ir