مناقصه سرويس تردد دانشجويان دانشكده  مهندسى و علوم پايه بيجار

دانشكده فنى و مهندسى و علوم پايه بيجار در نظر دارد، جهت سرويس تردد دانشجويان نسبت به اجاره مينى بوس در سال تحصيلى در سال ١٤٠١ - -١٤٠٢ در دو ترم مناقصه برگزار نمايد. لذا كسانى كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند با ارائه گواهى نامه - بيمه نامه - كارت ماشين جهت دريافت برگه استعلام قيمت به واحد مالى مراجعه نمايند.

فرصت دريافت برگه و پاسخگويى استعلام تا پايان وقت ادارى مورخه 1401/06/19 مى باشد
شماره تماس: 38239096

دانشكده مهندسى و علوم پايه بيجار گروس

🔗https://instagram.com/FSEB_ir
🔗https://t.me/FSEB_ir
🔗http://www.FSEB.ir