دانشكده فنى و مهندسى و علوم پايه بيجار در نظر دارد، جهت سرپرستى و نگهدارى و مديريت خوابگاه آقايان در سال ١٤٠١ - -١٤٠٢ مناقصه برگزار نمايد.  لذا آقايانى كه توانايى شركت در اين مناقصه را دارند با ارائه كارت شناسايى جهت دريافت برگه استعلام قيمت به واحد مالى مراجعه نمايند.

 دريافت برگه و پاسخگويى استعلام تا پايان وقت ادارى مورخه 1401/06/19 مى باشد

شماره تماس: 38239096