اعضای هیات علمی

علی مرادیان

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

 دکترای تخصصی / فیزیک

سلمان ایزدخواه

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

 دکترای تخصصی / آمار-نظریه احتمال

محمدرشید سلیمی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

دکترای تخصصی / (مهندسی عمران(سازه

میثم حسینی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

دکترای تخصصی / ریاضی کاربردی

محسن رمضانی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

دکترای تخصصی / مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی

اسرین سیدزاهدی

تحصیلات

تماس

علاقه مندی های پژوهشی

 دکترای تخصصی / فیزیک