گزارش عملکرد

برخی از مهمترین اقدامات صورت گرفته در سال 1400 در دانشکده بیجار

راه اندازی مرکز نوآوری فرش تحت حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری

محوطه سازی و ایجاد درب شرقی دانشکده

راه اندازی و بهره برداری از اتاق های اعضای هیئت علمی

ره اندازی رشته فرش از طریق طرح تعاون با دانشگاه کاشان

جذب یک نفر هیئت علمی در رشته فرش

جذب دو نفر هیئت علمی در رشته عمران

دریافت مجوز جذب هیئت علمی در رشته های فرش و کامپیوتر در فراخوان اردیبهشت 1401